Bracket Symbols

〈〉《》「」『』【】〔〕︵︶︷︸︹︺︻︼︽︾︿﹀﹁﹂﹃﹄﹙﹚﹛﹜﹝﹞﹤﹥()<>{}〖〗〘〙〚〛«»‹›〈〉〱